Posts Tagged “digital litteratur”

IMG_5762

6.-7. februar blev den nybyggede Poesimaskine første gang testet af et ægte publikum. Det foregik på LittTalk, Vallekilde Højskoles litteraturfestival. Den nu gule maskine, med litteratur apps på den ene side og Poesimaskinen Blæk på den anden side, blev brugt flittigt henover weekenden.

IMG_5760
IMG_5753

Opstillingen af den nye mobile version.

 

Comments Ingen kommentarer »

Alexandra Saemmer, der er associate professor i Information & Communication Sciences ved University Paris 8, holdt fredag eftermiddag oplæg om kriterier for udvælgelse af digitale værker.
Hun tog udgangspunkt i samlingerne skabt af Electronic Literature Organization og canadiske nt2. Væsentlige kriterier omhandler bl.a.: teknologiske aspekter ved værkerne (samlingerne skal vise variation i den teknologi, værkerne benytter, fx tablets, 3D protektioner osv. osv. ); værkerne skal gerne repræsentere den historiske udvikling i form og genre; de udvalgte værker skal have en æstetisk kvalitet; og der skal være en meta-teoretisk, refleksiv dimension ved værket.
Digital litteratur eksperimenterer ofte med uventede sammensætninger af tekst, bevægelse og hvordan man som læser kan manipulere med værket. Saemmer mener derfor, der også eksisterer et kriterie om ‘det uventede’, fx i forhold til tekst animation. Billedet viser et eksempel på dette med værket “Haha” af Dan Waber, hvor den menneskelige latter imiteres gennem tekstens glidende bevægelse fra side til side.

20121102-170931.jpg

Comments Ingen kommentarer »

Tirsdag var førstedagen i studieturens tætpakkede program.

I modsætning til nogle af  de kommende dage var dagens aftaler alle i New York.

Vi mødte bl.a. Associate Professor ved Engelsk Instituttet på UC Santa Barbara, Rita Raley, samt researchede formidlingsløsninger på MoMA og oplevede et enestående værk i lobbyen hos New York Times.

Læs resten af dette indlæg »

Comments Ingen kommentarer »

”Hvad er netlitteratur? Er det noget bibliotekerne skal beskæftige sig med? Hvis de skal, hvordan skal de så gøre det? Hvilken rolle skal bibliotekerne spille i netlitteraturens digitale landskab. Hvilke redskaber skal man bruge? Åbent værk er et projekt der skal prøve at give svar på disse spørgsmål. Det er et projekt som skal give ideer til en digital løsning.”
Sådan præsenteres projektet Åbent Værk på www.netlitteratur.dk. I det følgende vil jeg opsummere og evaluere projektet med henblik på det fortsatte arbejde med at etablere rammer for den digitale litteratur på de danske biblioteker.

Comments Ingen kommentarer »

1. Litteraturen er en mediereflekterende kunstart, som skal sikres vidtstrakte/ubegrænsede muligheder for at udfordre og udforske sit medium, hvadenten det er bogen, nettet, computeren, byrummet eller nye koblinger mellem disse.

2. Computeren er en skrivemaskine. Man kan skrive litteratur med den, men den kan også skrives litterært. Eksempler på det sidste er fx kode poesi, live coding samt værker, der rummer poetiske eksekveringer. Digital litteratur, der forbliver på interfacets overflade og ikke også adresserer computerens skrift udnytter ikke computerens fulde potentiale og er ikke i dialog med computeren som medium.

3. Computeren består af lag af skrift og virker ved at skriftliggøre det, den kommer i berøring med, herunder lyd, billede, rum, netværk og interaktion.

4. Computeren skrift er multimedial og betjener sig ofte ikke af alfabetet. Derfor er tekst-billede-lyd-rum forhold noget, der kan skrives inden for, med og mellem. Måden man skriver på behøver ikke at være alfabetisk.

5. Computerens skrift er eksekverbar, dvs. det er en performativ skrift, der kan gøre noget uafhængig af menneskelige læsere.

6. Digital litteratur må arbejde for computerens læselighed.

7. Digital litteratur kan skrive med og mod netværk, bureaukratier, strukturer, magt.

8. Computerens kode skal være entydig afkodelig for at kunne fortolkes af computeren. Den litterære skrift kan også være multisemantisk, åbne for fortolkningsfrihed, ironisk, humoristisk. Forskellen mellem den entydige meddelelse og den åbne sproglige fortolkning udgør den digitale litteraturs scene og spillerum.

9. God digital litteratur vil ikke finde sig i e-bogens fantasiløse begrænsninger.

10. Det der her kaldes digital litteratur vil i andre sammenhænge kunne kaldes musik, kunst, dramaturgi, spil, software. Eneste forskel er farven på lyden.

11. Computeren er lige så vigtig for vores tids tænkning som trykkepressen var for oplysningstiden. Diskussioner om copyright, intellektuelle rettigheder, åben kildekode og immateriel økonomi eller retten til at læse, skrive, redigere og citere er vor tids vigtigste kulturkamp.

Søren Pold (skrevet til http://www.netlitteratur.dk/)

Comments Ingen kommentarer »